ေငြေၾကး လာဘ္႐ြင္ေအာင္ ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း ျပဳလုပ္ရ မည့္ ယၾတာ

ေငြေၾကး လာဘ္႐ြင္ေအာင္ ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း ျပဳလုပ္ရ မည့္ ယၾတာ ၾကာသပေတးေန႔ ညေန ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ္ အတြင္း စာ႐ြက္ အျဖဴ တစ္႐ြက္ေပၚမွာ “န” အကၡရာ ေရးသားပါ။ၿပီး

Read More

ကံေကာင္းေစမည့္ ေရွ႕ေျပး နိမိတ္ေတြ အေၾကာင္း

ကံေကာင္းေစ မည့္ေရွ႕ေျပး နိမိတ္ေတြ အေၾကာင္း လူတစ္ေယာက္ ကံေကာင္းလာေတာ့ မယ္ဆိုတာကို ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ေတြ ၾကည့္ၿပီး သိရွိႏိုင္ပါတယ္…ႏိုင္ငံတိုင္း မွာေတာ့

Read More