ဘယ္ေသြးပိုင္ရွင္ေတြက ဘယ္လိုေရာဂါေတြ ျဖစ္နိုင္ေျခ​ပိုမ်ားလဲဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္လိုက္ရေအာင္ေနာ္

လူတိုင္းလူတိုင္း ကိုယ္ပိုင္ ေသြးအမ်ိဳးအစာ းေတြရွိပါတယ္။ Aေသြး Bေသြး ABေသြး Oေသြး စတဲ့ ဒီ ေသြး ၄ မ်ိဳးထဲက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကတဲ့သူတိုင္းပါ

Read More